I följande text får du ta del av vad som förenar och vad som skiljer facklitteratur och skönlitteratur. En sak som förenar dem är att båda begreppen definierar litterära verk. Dessutom bidrar båda delarna till att öka barns läsförmåga och intresse för böcker, oavsett om de föredrar faktaböcker eller skönlitteratur. Samtidigt visar studier att allt färre barn och unga läser och/eller lyssnar på böcker, det gäller både faktaböcker och skönlitteratur tyvärr.

Mer om facklitteratur och faktaböcker

Den allra största skillnaden mellan facklitteratur och skönlitteratur är att den sistnämnda är fiktion. Det vill säga, skönlitteratur är mer eller mindre alltid påhittad. Det är inte faktaböcker eller facklitteratur, de är snarare baserad på fakta, instruktioner och/eller vetenskap.

Facklitteraturen är precis som det låter baserat på fakta och den kallas också för faktaböcker. Ofta kallas vetenskapliga texter såsom avhandlingar och liknande för facklitteratur i högre utsträckning än den formen som oftare trycks i bokform, då kallas den istället oftare för faktabok.

Det finns förstås en rad undergenrer och närbesläktade genrer inom kategorin facklitteratur. Exempelvis räknas både manualer, dagböcker, uppsatser och journalistiska texter (inte tidningsartiklar alltid dock) som facklitteratur av olika slag. Eftersom de allihop baseras på fakta, även om dagböcker kanske inte alltid är baserade på vetenskap så är de inte heller påhittade och tillhör därför också genren facklitteratur.

Naturligtvis finns det också en gråzon. Till exempel kan vissa webbplatser, reseberättelser och tidningsartiklar både vara facklitteratur och skönlitteratur samtidigt. Dessutom kan det just med ovan nämnda kategorier ibland vara svårt att rubricera dem som facklitteratur eller skönlitteratur eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra om de är faktabaserade eller inte.

I själva författandet av facklitteratur respektive skönlitteratur råder det också stora skillnader. Bland annat utgår ofta skönlitterära texter mer eller mindre helt utifrån vad författaren vill skriva om. Facklitterära texter däremot har mycket ofta ett informativt syfte och måste skrivas på ett sådant sätt att författaren lyckas förklara något för läsaren. För att åstadkomma facklitteratur krävs det alltså att författaren håller språket enkelt samtidigt som författaren måste få fram rätt sorts information med rätt sorts fackspråk.

Mer om skönlitteratur

Till skillnad från facklitteraturen är skönlitteratur alltid helt eller delvis påhittad, den har främst konstnärligt och/eller underhållande syfte. Samtidigt kan skönlitteratur baseras på verkliga händelser eller utspela sig på verkliga platser. Men, berättelserna i sig behöver inte vara faktabaserade. Även genrer så som lyrik och dramatik tillhör begreppet skönlitteratur.

Andra skillnader mellan facklitteratur och skönlitteratur är att i skönlitteraturen behöver författaren inte återge några källor eller ha några belägg för det den skriver. Det behöver författare av facklitteratur ha, åtminstone mer eller mindre. Det beror främst på att det krävs tydligare bevis för att läsaren ska förstå och ta till sig facklitteratur än det krävs för dem som skriver skönlitterära texter.

Divi